بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

اساس دیجیتال مارکتینگ

اصول و مبانی کاربردی بازاریابی دیجیتالی

موارد مورد بحث این مقاله - تعاریف بازاریابی دیجیتالی - رویکردهای بازاریابی دیجیتالی - حوزه های عملکرد بازاریابی دیجیتالی - آمیخته بازاریابی دیجیتالی - زیرساخت های مورد نیاز برای بهره برداری از بازاریابی دیجیتالی بازاریابی دیجیتالی: پیشبرد راهبردها٬ اهداف و برنامه های بازاریابی با استفاده از بسترها٬ زیرساخت ها و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ایجاد رابطه ای نگهداشت پذیر٬ سودآور و متعامل با مشتریان پلتفورم به مجموعه ای از زیرساخت ها (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری) و قواعدی مربوط به آن اطلاق میشود [...]